ANBI

ANBI 2023– Rafaelgemeente de Bazuin, Deventer

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Rafaelgemeenschap Deventer

Publieksnaam: Rafaelgemeente de Bazuin

Kamer van Koophandel nummer  41130999

RSIN: 824150284                                                                   

Bezoekadres: Dreef 1, 7414EA Deventer

Postadres: Karel de Grotelaan 18, 7415 DA Deventer

E-mail: info@debazuin-deventer.nl

B – Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie

Doel van Rafaelgemeente de Bazuin is de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes.

We hebben besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ons beleid is om met alle middelen mensen te redden voor de eeuwigheid en we doen dit elke dag totdat Jezus Christus de Koning terugkomt. Omdat we niet weten wanneer dat is, doen we iedere dag hetzelfde: Het Koninkrijk van God bekend maken.

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

D – Beleidsplan dit jaar

Het jaar 2023 zal een jaar van zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als gemeente in Deventer mogen innemen. In de loop der jaren is de gemeente een specifieke plek geworden voor ouderen. Het is nu de tijd om als gemeente te gaan ontdekken of dit in de toekomst nog meer vorm gegeven kan worden.

Op zondag zullen we onze wekeleijks samenkomsten hebben in de Schalm. We starten om 10.30 uur. Daarnbaast hjebben we ook momenten van gebed met elkkaar.

Het omzien naar elkaar geven we vorm door middel van telefonische contact en via de gemeente-app. Verder blijven we particperen in House of Hope en zullen we een aantal zendingsdoelen blijven steunen.

Middelen & organisatie

Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten. De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor onze gemeenschap. De begroting voor 2023 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde leden van de gemeenschap.

E – Beloningsbeleid                                                                                                                De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen.

F – Verslag activiteiten vorig jaar

Samenkomsten:

Iedere zondag houden we kerkdienst van 10.30 tot 12 uur in Wijkcentrum De Schalm aan de Dreef 1 in Deventer. Het jaar 2021 heeft deels in het teken gestaan van de maatregelen ten gevolge van corona. Daardoor zijn er een groot deel van het jaar op advies van de overheid geen samenkomsten geweest.

Gemeenteleden:

Het aantal gemeenteleden is dit jaar stabiel gebleven.

Activiteiten:

1.  De impact van corona was groot bij ouderen. Mensen kunnen last hebben van sombere gevoelens en/of eenzaamheid.  Daarom is het mooi om te zien dat er actief gebruik gemaakt wordt van de groeps-app.

2. De gebedskringen zijn weer opgestart.

3. We ondersteunen House of Hope. Dat is een hulporganisatie in Deventer die praktische hulp biedt. Iedere zaterdagochtend ontvangen we buurtbewoners in het Wijkcentrum voor een (gratis) kopje koffie/thee.

4. De website heeft een nieuwe uitstraling gekregen.

G – Begroting dit jaar

Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.