ANBI

ANBI 2022– Rafaelgemeente de Bazuin, Deventer

A – Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Rafaelgemeenschap Deventer
Publieksnaam: Rafaelgemeente de Bazuin
Kamer van Koophandel nummer RSIN: 824150284
Bezoekadres: Dreef 1, 7414EA Deventer
Postadres: Karel de Grotelaan 18, 7415 DA Deventer
E-mail: info@debazuin-deventer.nl

B – Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie
Doel van Rafaelgemeente de Bazuin is de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes.

We hebben besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ons beleid is om met alle middelen mensen te redden voor de eeuwigheid en we doen dit elke dag totdat Jezus Christus de Koning terugkomt. Omdat we niet weten wanneer dat is, doen we iedere dag hetzelfde: Het Koninkrijk van God bekend maken.

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

D – Beleidsplan dit jaar
In 2021 hebben we te maken gehad met een lockdown. Voor 2022 hopen we dat de samenkomsten weer regelmatig kunnen plaatsvinden.
Op zondag zullen we onze wekelijks samenkomsten hebben in de Schalm. We starten om 10.30 uur. Daarnaast hebben we ook momenten van gebed met elkaar. Het omzien naar elkaar geven we vorm door middel van telefonische contact en via de gemeente-app.
Verder blijven we participeren in House of Hope en zullen we een aantal zendingsdoelen blijven steunen.

Middelen & organisatie
Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten. De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor onze gemeenschap. De begroting voor 2021 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde leden van de gemeenschap..

E – Beloningsbeleid
De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen.

F – Verslag activiteiten vorig jaar
Samenkomsten:
Iedere zondag houden we kerkdienst van 10.30 tot 12 uur in Wijkcentrum De Schalm aan de Dreef 1 in Deventer. Het jaar 2021 heeft deels in het teken gestaan van de maatregelen ten gevolge van corona. Daardoor zijn er een groot deel van het jaar op advies van de overheid geen samenkomsten geweest.

Gemeenteleden:
Het aantal gemeenteleden is dit jaar stabiel gebleven.

Activiteiten:
1. De impact van corona is groot bij ouderen. Mensen kunnen last hebben van sombere gevoelens en/of eenzaamheid. Om die reden zijn we een telefooncirkel gestart voor buurtbewoners.
2. De gebedskringen zijn tegelijk met de samenkomsten gestopt.
3. We ondersteunen House of Hope. Dat is een hulporganisatie in Deventer die praktische hulp biedt. Iedere zaterdagochtend ontvangen we buurtbewoners in het Wijkcentrum voor een (gratis) kopje koffie/thee. Helaas waren door corona de mogelijkheden zeer beperkt om open te zijn.

G – Begroting dit jaar
Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar
Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.