Privacyverklaring

De rechtspersoonlijkheid Rafaëlgemeente De Bazuin behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het gemeente-zijn. Het speerpunt van gemeente-zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres (mobiel-) telefoonnummer en het bankrekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld.

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een digitale dan wel analoge administratie. Deze gegevens staan op een ledenlijst en zijn alleen toegankelijk voor de leden van de gemeenschap.

Naast de ledenadministratie, bestaan nog enkele andere digitale dan wel analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële administratie, maar ook evt. aantekeningen van gesprekken van pastorale en/of diaconale aard. Op al deze gegevens is de zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.

Op uw gegevens zijn alle rechten van toepassing die u toekomen op grond van de AVG.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. 

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het gemeente-zijn in al zijn facetten, en niet aan derden ter beschikking gesteld. Dat betekent o.a. dat met behulp van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) samenkomsten onder de aandacht worden gebracht, de onderlinge betrokkenheid bevorderd et cetera. Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie.

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan. Bij plaatsing op de site wordt, als personen identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd.

Opname samenkomsten

Alleen tijdens de samenkomsten gehouden preken worden evt. gepubliceerd op de website.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen aan de contactpersoon AVG. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd.

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te laten wijzigen. Ook kunt u persoonsgegevens laten verwijderen. Het verwijderen van uw gegevens wordt aangemerkt als een opzegging van uw lidmaatschap. U stuurt hiervoor een e-mail aan de contactpersoon AVG.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van de gemeente wordt gevraagd naar uw naam en evt. uw e-mailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en in voorkomende gevallen door wetgeving verlangd wordt. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de beschreven procedure.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG. aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de Privacy verklaring

De tekst van deze Privacyverklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij: