Veilige Kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafael Deventer (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na.
Het beleid staat beschreven in de documenten “Richtlijn Veilige Kerk” van Rafaël Nederland en “de Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”.

Op hoofdlijnen betekent dit, omdat er bij Rafael Deventer vele mensen op allerlei manieren en in verschillende rollen betrokken zijn, er een protocol is, zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden. Dit is het reglement afhandeling van klachten tegen leiders.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd (zie hiervoor de button Meldpunt).

Vermoeden en advies:

Betreft uw vermoeden de voorgangers of leden van het leidersteam van Rafael Deventer, dan kunt u ook bij bovenstaande personen terecht. U kunt echter, in geval van vermoedens jegens het leiderschap, ook direct contact leggen met Rafael Nederland, de overkoepelende organisatie via het emailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl.

Wilt u een situatie, waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Rafael Deventer mailt u naar vertrouwenspersoon@rafael.nl. Uw melding wordt behandeld door de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafael Nederland.

Betreft uw melding de voorgangers of leden van het leidersteam van Rafael Meppel, dan kunt u zich wenden tot bovenstaande vertrouwenspersonen. U mag echter in dit geval (bij melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen Rafael Deventer) ook direct melding doen bij Rafael Nederland via het meldpunt@rafael.nl.

Beleid binnen Rafael Deventer omtrent veiligheid

Veiligheid is een aspect binnen de kerk dat om de nodige aandacht vraagt. De kerk moet een veilige plaats vormen voor de mensen, die binnenkomen. Het gaat dan niet alleen om de leden van de kerk, maar ook om bezoekers. Rafael Deventer hecht daarom veel waarde aan hoe de veiligheid  binnen onze gemeente dit gestalte wordt gegeven. 

​Rafaël-Nederland heeft het algemene manifest van de Raad van Kerken met betrekking tot de veilige kerk onderschreven . Er zijn een aantal maatregelen genomen: er is een gedragscode voor leidinggevenden en een reglement voor de afhandeling van klachten. Daarbij heeft klager de mogelijkheid te kiezen voor interne behandeling bij Rafaël-Nederland, dan wel behandeling door SGL (Stichting Gedragscode Leidinggevenden). Rafael Deventer vindt het noodzakelijk om maatregelen te treffen om een veilige omgeving te creëren ter voorkoming van misbruik. Het gaat daarbij om het voorkomen van mogelijk machts- en/of seksueel misbruik.

​Daarom hebben we binnen onze gemeente een tweetal vertrouwenspersonen aangewezen , aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan, die betrekking hebben op machtsmisbruik, seksueel misbruik of intimidatie.  De vertrouwenspersoon van Rafael Deventer is Bert Streuper